Skattmästarens hälsning

Stiftelsen för Åbo Akademi har haft en viktig samhällelig uppgift sedan stiftelsen grundades 1917. Under de första decennierna låg fokus på att grunda och driva landets andra universitet Åbo Akademi. Sedan 1950-talet fick statsfinansieringen en allt större roll ända fram till 1970- och 1980-talen då universiteten förstatligades. Åbo Akademi förstatligades som det sista universitetet 1981. I samband med det skildes stiftelsen och Åbo Akademi från varandra i juridisk och ekonomisk bemärkelse. Stiftelsen fick nya stadgar och dess roll blev att förvalta sitt kapital för att ekonomiskt understöda akademin och dess verksamhet. 

Idag är universiteten ekonomiskt självständiga och stiftelsens bidrag som 2021 var 13,6 miljoner euro är en märkbar skillnadsgörare för ÅA i jämförelse med de övriga universiteten i landet. 

Grunden för stiftelsens bidrag till Åbo Akademi är den långsiktiga avkastningen på placeringsportföljen. Under de senaste åren har placeringsportföljen omstrukturerats för att säkerställa att avkastningsnivån är i linje med vår målsättning och även skapa buffertar för sämre tider i och med att placeringsmarknaden varit exceptionellt stark. 

Om man gör en tillbakablick på stiftelsens portfölj från 2015 till 2021 kan man konstatera att portföljallokeringen förändrats radikalt. Den största skillnaden hänför sig till vår fastighets- och aktieportfölj. Fastigheternas andel av portföljen har sjunkit från 58 % till 27 % samtidigt som aktiernas andel har stigit från 35 % till 63 % till följd av omallokeringen, men också på grund av aktiernas värdestegring. Under samma tidsperiod har stiftelsens fastigheter i snitt avkastat 2,7 % och aktierna 11,1 %. Vi har avyttrat fastigheter samt illikvid och dåligt avkastande förmögenhet för sammanlagt ca 20 miljoner euro årligen, totalt 113 miljoner euro. Senaste försäljningarna har varit försäljningen av Rettigska fastigheten 2021 och Tavastgatan 30 i februari 2022. 

Om man gör en tillbakablick på stiftelsens portfölj från 2015 till 2021 kan man konstatera att portföljallokeringen förändrats radikalt.  

Stiftelsens portföljallokering är nu den som vi satte som målsättning 2015. Ca 60 % i aktier, 30 % i fastigheter och 10 % i räntor. Som en följd av detta och den starka utvecklingen på börsen har marknadsvärdet på stiftelsens placeringsportfölj stigit från 457 till 807 miljoner euro. Utöver det har vi betydande orealiserade värdeförändringar i aktieportföljen som en buffert för sämre tider.  

Lasse Svens. Bild: Jenni Virta

Resan jag beskriver kan kännas självklar då man blickar bakåt, men den har krävt målmedvetenhet och starkt engagemang från personalen och också styrelsen som har fattat de grundläggande besluten. Med tanke på vårt uppdrag att långsiktigt stödja Åbo Akademi är vi nu väl förberedda även för sämre tider och har kapacitet att bidra till väl motiverade extra insatser för att stödja akademin i utvecklingen av sin verksamhet. 

Vid sidan om att stödja vetenskaplig forskning stöder Stiftelsen för Åbo Akademi även konst och kultur. 

Vid sidan om att stödja vetenskaplig forskning stöder Stiftelsen för Åbo Akademi även konst och kultur. Våren 2022 delar stiftelsen för första gången ut Freja-priset, ett kulturpris med prissumman 12 000 euro. Priset kommer att delas ut vartannat år till en eller flera konstutövare antingen som erkännande eller i samband med en tävling. År 2022 delas Freja-priset ut i form av ett kompositionspris i tävlingen Vox Quercus. Tävlingen efterlyser musik som fått sin inspiration av Pehr Kalms ek som i närmare 300 år har stått intill Aura å.  
 
Med hjälp av målmedvetet arbete och ett skarpt sinne tror vi att också stiftelsen vid 300 års ålder fortsätter att stå intill Åbo Akademi.  
 
Lasse Svens, skattmästare