Medelsanvändningen 2021

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett kapital på ca 800 miljoner euro. Med hjälp av avkastningen av våra placerade medel delar vi årligen ut bidrag, bekostar stiftelsens allmännyttiga verksamhet samt täcker kostnaderna för vår administration och fastighetsförvaltning. I vår medelsanvändning strävar vi efter större genomslagskraft utan att glömma finansieringen av mindre projekt.

Att understöda Åbo Akademi ser vi som vår främsta uppgift. Utöver detta upprätthåller och finansierar vi institut och museer samt upprätthåller och deponerar samlingar som består av böcker, konst och vetenskapligt material. Ytterligare äger, förvaltar och utvecklar vi fastigheter, byggnader och lägenheter som främjar vårt ändamål. 

Vår verksamhet finansieras via avkastningen av medel som under åren donerats till oss och via den avkastning stiftelsen får från fonder som förvaltas av andra parter. 

Under år 2021 var stiftelsens sammanlagda understöd för kultur 2,2 miljoner euro.

Beroende på kapitalets avkastning delar vi årligen ut 15–20 miljoner euro i form av pris, understöd, stipendier och bidrag. År 2021 uppgick bruttokostnaderna för att förverkliga stiftelsens syfte till 21,7 miljoner euro, vilket är en miljon euro mer än föregående år. Stiftelsens administrativa kostnader och kostnaderna för fastighetsförvaltning uppgick år 2021 till 2,5 miljoner euro.  


Bidraget till Åbo Akademi

Under år 2021 utdelade Stiftelsen för Åbo Akademi sammanlagt 13,6 miljoner euro jämfört med 14,8 miljoner euro föregående år. Minskningen om 1,2 miljoner euro är i huvudsak en följd av att Forskningsinstitutets stipendiemedel och projektbidrag föll bort i samband med att institutets verksamhet avslutades i slutet av år 2020.  

Bidraget till Åbo Akademi utdelades år 2021 i form av  

  • Stipendier och fondbidrag
  • Projektmedel och verksamhetsbidrag
  • Vederlagsfria lokaler

Stiftelsen överlåter sammanlagt ca 27 800 m2 vederlagsfria utrymmen till Åbo Akademis förfogande. Den uppskattade marknadshyran av dessa utrymmen uppgår till 5,2 miljoner euro. 


Kulturstödet år 2021

Till stiftelsens syfte och värderingar hör också att stödja och befrämja finlandssvensk kultur. Det här gör vi bl.a. genom att driva och upprätthålla de tre museerna Sibeliusmuseum, konstnärshemmet Casa Haartman samt museet Ett Hem. Kostnaderna för våra museer år 2021 var 1,1 miljoner euro. Stiftelsen för Åbo Akademi äger även Åbo Svenska Teaters utrymmen belägna i Finlands äldsta teaterhus. År 2021 uppgick kostnaderna för teaterutrymmena till 0,4 miljoner euro. Stiftelsen överlåter utrymmena till teatern utan vederlag.

Under år 2021 var stiftelsens sammanlagda understöd för kultur 2,2 miljoner euro. Beloppet inkluderar utöver de ovan nämnda kostnaderna även bidrag i enlighet med stiftelsens syfte och kostnaderna för stiftelsens samlingar.

I stiftelsens övriga ordinarie verksamhet ingår Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning. År 2021 uppgick institutets kostnader till 0,5 miljoner euro.Samhällsrelevans och genomslagskraft 

Stiftelsen för Åbo Akademi strävar till att stödja samhällsrelevant forskning som leder till positiv förändring. Med hjälp av bland annat vetenskapskommunikation kan forskare bättre nå ut med sina resultat. Vi på stiftelsen samarbetar gärna med forskare som vi finansierar för att tillsammans uppnå större genomslagskraft.

Stiftelsen för Åbo Akademi strävar till att stödja samhällsrelevant forskning som leder till positiv förändring. 

Under år 2021 började vi utveckla verktyg för att kunna utvärdera och rapportera genomslagskraften av stiftelsens medelsanvändning. Genom utvärdering kan vi i framtiden utveckla stiftelsens verksamhet till att tjäna samhället och Åbo Akademi på ett ännu mer ändamålsenligt sätt.